Underoath: Akordy k piesni Salmarnir

Upraviť pieseň
Interpret: Underoath


Underoath - Salmarnir (akordy)

Transpozícia ( -2 -1 0 +1 +2 )


Instrumental

Russian BIBLE Passage:

PS 50:1 Áîã Áîãîâ, Ãîñïîäü âîçãëàãîëàë è ïðèçûâàåò çåìëþ, îò âîñõîäà ñîëíöà äî çàïàäà.
PS 50:2 Ñ Ñèîíà, êîòîðûé åñòü âåðõ êðàñîòû, ÿâëÿåòñÿ Áîã,
PS 50:3 (49-3) ãðÿäåò Áîã íàø, è íå â áåçìîëâèè: ïðåä Íèì îãîíü ïîÿäàþùèé, è âîêðóã Åãî ñèëüíàÿ áóðÿ.
PS 50:4 (49-4) Îí ïðèçûâàåò ñâûøå íåáî è çåìëþ, ñóäèòü íàðîä Ñâîé:
PS 50:5 (49-5) `ñîáåðèòå êî Ìíå ñâÿòûõ Ìîèõ, âñòóïèâøèõ â çàâåò ñî Ìíîþ ïðè æåðòâå`.
PS 50:6 (49-6) È íåáåñà ïðîâîçãëàñÿò ïðàâäó Åãî, èáî ñóäèÿ ñåé åñòü Áîã

ENGLISH Version:

PSALM 50:1-6

The Lord God, the Mighty One
Calls the earth from east to west.

God from Zion does shine forth;
Perfected in beauty he.

Our God comes, no silence keeps,
Fire before him, tempests 'round.

He calls out to heav'n and earth,
So that he may judge his own:

"Bring to me my faithful ones,
Who made covenant with me through their sacrifice!"

The heav'ns call God just, for he is judge!

Ďalšie piesne z albumu

Novinky v katalógu

Najpopulárnejšie piesne interpreta

Akordy

C C# D D# Es E F F# G G# As A A# B H 

Najčítanejšie