Čo je najvážnejšie, najdôležitejšie

Kresťanské piesne

Transpozícia ( -2 -1 0 +1 +2 )

Čo je najvážnejšie, najdôležitejšie


1. A Nielen v školskom zošite býva ťažká úloha, aj nad naším E životom stojí veľký
otáz A nik :

R: /:Čo je najváž D nejšie, najdôleži A tejšie, čo je najkrajšie E pravé, najväčšie, za čo hodno život A dať. :/

2. A Každý z nás musí sám nájsť svoju vlastnú odpoveď, iba ten bude E šťastný, kto to raz pocho A pí : R

3. A Nosím maličký krížik, je mojím verným druhom, stačí len jeden E pohľad on ma hneď presved A čí : R

4. A Milovať denne znova, čoraz vrúcnejšie ľúbiť, stále žiť blízko E Boha, spolu s ním svetom A ísť :

R: /:To je najváž D nejšie, najdôleži A tejšie, To je najkrajšie E pravé, najväčšie, za To hodno život A dať. :/